ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
Shiva-Zentangle Painting
Shailism

Shiva-Zentangle Painting

Lord Shiva 

Zentangle Water Color Painting.

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this: