ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
“In To The Dark”

“In To The Dark”

Acrylic & Pen Painting

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this: