ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
Embrace

Embrace

Claywork

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this: